top of page

วัดน้ำ 

( TANK CALIBRATION SERVICE )

 

 

บจก.พงษ์ระวี                              บจก.พี.เอส.พี ทรานสปอร์ต                          บจก.ปัทมวัชร์
บมจ. พี.ที.จี เอ็นเนอยี                    
บจก.สหออยล์ ทรานสปอร์ต                          บจก.ปากน้ำโพ
บจก.กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์               
บจก.โน๊ตน้องแนนทรานสปอร์ต                      
กลุ่มลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ

 

อาทิเช่น
บจก.สุรินทร์ชนะกิจปิโตรเลียม  
บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์                            บจก.พรวัฒนาซี.แอล                                   บจก.อาร์.พี.ที ทรานสปอร์ต    
บจก.ศิรินคร                                     บจก.ที.เอส.เค โลจิสติกส์                              บจก.เพอร์เฟค โลจิสตกส์
บจก.เต็กย้ง ปิโตรเลียม   
บจก.ซี123 โลจิสติกส์                                  บจก.ซินเนอร์ยี่ ทรานสปอร์ต
บจก.ที.ซี.เอช ทรานสปอร์ต (1991)           
บจก.ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)                   บจก.ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต
บจก.วาย.จี.ที.โลจิสติกส์  บจก.โฟคัล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)        
ฯลฯ

 

bottom of page