top of page

กิจกรรมล่าสุด

29/01/2563

    หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐาน ISO ได้เข้ามาตรวจตราระบบริหาร ความปลอดภัยภายในโรงงาน วัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงการจัดระเบียบอุปกรณ์การทำงาน ซึ่งภายหลังจากการตรวจได้ผลสรุปว่า หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิส สามารถรักษามาตรฐานความเป็นโรงงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

28/12/2562

   เนื่องในวันปีใหม่ หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิส

ได้จัดการแข่งขันวิ่ง ณ เขาฉลาก จังหวัดชลบุรี

เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีแรงขับเคลื่อนในการออกกำลังกาย

5/05/2562-6/05/2562

    เนื่องในวันหยุดแรงงาน หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิส

จัดทริปท่องเที่ยวประจำปี ณ เคียงทะเล รีสอร์ท

จังหวัด ระยอง เป็นเวลา 2 วัน

30/04/2561- 2/05/2561

   เนื่องในวันหยุดแรงงาน หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิส

จัดทริปท่องเที่ยวประจำปี ณ เกาะกูดคาบาน่า รีสอร์ท,

เกาะกูด, จังหวัด ตราด เป็นเวลา 3 วัน

26/11/2559

    พนักงานของหจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิสเดินทางไป

ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหลวง และพระบรม-

มหาราชวัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดยคณะได้เข้าถวายความอาลัยเวลา 4.00 นาฬิกา

หลังจากถวายความอาลัย คณะเดินทางไปรับประทาน

อาหารเช้า และชมเจดีย์ภูเขาทองต่อตามลำดับ

หลังจากนั้นรับประทานอาหารทะเล ก่อนจะเดินทาง

กลับถึง หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิส โดยสวัสดิภาพ

12/11/2559

   Big Cleaning's Day ทำความสะอาดบ้านพัก

และพื้นที่โดยรอบ รวมถึงห้องน้ำของพนักงาน

เพื่อรักษาความสะอาดให้ถูกหลักอนามัย

และเป็นการป้องกันไม่ให้มีสัตว์ดุร้ายที่มีขนาดเล็ก

และ/หรือ อาศัยอยู่พงหญ้าสูง มาอาศัยอยู่

เพราะอาจทำร้ายพนักงานบางส่วนที่อาศัยอยู่ได้

11/11/2559

     หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐาน ISO ได้เข้ามา

ตรวจสอบระบบบริหาร ความปลอดภัยภายในโรงงาน

วัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงการจัดระเบียบอุปกรณ์การทำงาน

ซึ่งภายหลังจากการตรวจได้ผลสรุปว่า

หจก.เบสท์เบลล์เซอร์วิส เป็นโรงงานที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ISO 9001

2/6/2559

     กรมโรงงานเยี่ยมชมและตรวจสอบมาตรฐาน

26/1/2559

   โรงเรียนเทคนิคสัตหีบ เยี่ยมชมโรงงาน

bottom of page